Google+

Getnord Rugged Waterproof Mobile Devices

You are here: Home

My Account

Open/Close

Teisinė informacija

 

Copyright © Getnord. 2014. Visos teisės saugomos.

Jokia šio puslapio dalis negali būti atkuriama arba persiunčiama jokia forma bet kokiomis sąlygimis be išankstinio Getnord sutikimo.

 

Produktas, aprašytas šioje instrukcijoje, gali savyje talpinti intelektualinės nuosavybės teisėmis saugomą Getnor dar kitų gamintojų programinę įrangą. Vartotojui draudžiama bet kokiais atvejais ir bet kokiomis aplinkybėmis atkurti, persiųsti, modifikuoti, iškompiliuoti, išardyti sudėtį, atkoduoti, išarchyvuoti, perdaryti, isnuomoti, priskirti ar perlicencijuoti esamą programinę įrangą, nebent tokie veiksmai yra būtini pagal galiojančias teisės nuostatas arba patvirtinti programinės įrangos intelektualinės nuosavybės teisių valdytojo.

 

Prekiniai ženklai ir jų naudojimas

GETNORD yra UAB Redlainas priklausantis prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas. Šiame dokumente naudojami pavadinimai Getnord ir UAB Redlainas turi lygiavertę reikšmę.

 

Visi kiti paminėti prekių ženklai yra jų teisių valdytojų nuosavybė.

 

Kai kurios produkto savybės aprašytos šioje instrukcijoje priklauso nuo instaliuotosios programinės įrangos bei mobilaus ryšio tinklo galimybių, todėl gali būti neaktyvios arba gali būti apribotos jūsų ryšio tiekėjo. Todėl gali veikti ne visos instrukcijoje aprašytos telefono arba telefono priedų funkcijos.

 

Getnord pasilieka teisę keisti bet kurią informaciją ir specifikaciją šiame dokumente be išankstinio perspėjimo ir atsakomybės.

 

Trečiųjų šalių programinės įrangos nuostatos

Getnord nėra trečiųjų šalių programinės įrangos, kuri yra tiekiama kartu su šiuo produktu intelektualinės nuosavybės teisių valdytojas. Todėl, Getnord neteikia jokios garantijos trečiųjų šalių programinei įrangai ar instaliuojamosioms programoms. Getnord taip pat nesuteikia techninės pagalbos arba konsultacijų, naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą bei neatsako už šios programinės įrangos veikimą.

Trečiųjų šalių programinės įrangos ir instaliuojamų programų veikimas gali sutrikti bet kuriuo metu.  Getnord negarantuoja, kad bet koks turinys arba paslauga bus palaikoma tol, kol trečiųjų šąlių programinė įranga ar instaliuojamosios programos bus naudojamos. Trečiųjų šalių programinės įrangos tiekėjai tiekia programinę įrangą ir instaliuojamąsias programas kanalais, kurie nėra kontroliojami Getnord. Neprieštaraudami galiojantiems teisės aktams, Getnord pareiškia, kad yra neatsakinga ir nekompensuos jokių praradimų, susijusių su trečiųjų šalių programinės įrangos arba instaliuojamųjų programų naudojimu.

Getnord nėra atsakinga už trečiųjų šalių programinės įrangos ir instaliuojamųjų programų legalumą, kokybę ar bet kokius kitus aspektus bet kokiai trečiųjų šalių instaliuotai ar atsisiųstai programinei įrangai ir bet kokiam atsisiųstam ar išsiųstam turiniui, tokiam, kaip tekstai, nuotraukos, video ar kita. Vartotojai prisiima visą riziką, susijusią su bet kokia trečiųjų šalių programinės įrangos naudojimo įtaka, įskaitant šio telefono ir programinės įrangos nesuderinamumą. 

 

RIBOTOS GARANTIJOS APTARNAVIMO SĄLYGOS

Šios ribotos garantijos sąlygos taikomos telefono modeliui Getnord (toliau – „Įrenginys”).

UAB Redlainas (Getnord) užtikrina, kad Įrenginys, kurį įsigyjate yra unikalaus dizaino, pagamintas iš kokybiškų medžiagų ir neturi defektų  (“Ribota garantija”).

ŠI RIBOTA GARANTIJA NEKEIČIA IR NERIBOJA ĮSTATYMAIS APIBRĖŽTŲ PIRKĖJO TEISIŲ.

Šiai ribotai garantijai yra taikomi tokie reikalavimai ir nustatytos sąlygos:

1.Ši Ribota garantija suteikiama tik tiesioginiam Įrenginio pirkėjui (“Pirkėjas”). Vis dėlto, ši Garantija gali būti perduodama bet kuriam kitam asmeniui, kuriam produktas buvo parduotas, su kuriuo Getnord susitarė raštu dėl perdavimo (ir Getnord nepagrįstai neatsisakė duoti sutikimą). Ji neturi būti ribojama, arba netaikoma:

a)visoms Pirkėjo teisėms, ar;

b)bet kokioms Pirkėjo teisėms kreipiantis į Įrenginio Pardavėją/ pardavimo agentą.

2.Įrenginiui suteikiamas ribotos garantijos aptarnavimo terminas lygus dvidešimt keturiems (24) mėnesiams Europos Sąjungoje ir Pietų Afrikos Respublikoje bei dvylikai (12) mėnesių visose kitose šalyse nuo datos, kada buvo įsigytas mobilaus ryšio įrenginys. Taip pat taikoma šešių (6) mėnesių garantija mobiliojo įrenginio priedams (nesvarbu, ar jie įeina į produkto komplekto pakuotę, ar buvo parduodami atskirai). Pirkėjas kreipdamasis dėl garantinio aptarnavimo turi pristatyti pirkimą įrodantį dokumentą. Ši ribota garantija galioja ir vykdoma šalyse, kuriose Įrenginys buvo parduotas. Priklausomai nuo šalies garantinio aptarnavimo atlikimo terminai gali skirtis, taip pat pagal šalį, kurioje Įrenginys buvo įsigytas, gali skirtis ir registracijos reikalavimai.

3.Riboto garantinio aptarnavimo laikotarpiu Getnor dar jų įgaliotas atstovas savo nuožiūra nemokamai ir laikydamasis 7 punkto reikalavimų atliks remontą arba pakeis sugedusį Įrenginį. Įrenginio remontui ar jo pakeitimui gali būti naudojamos tik funkciškai lygiavertės detalės. Getnord Pirkėjui grąžins geros būklės suremontuotą Įrenginį arba pakeis jį kitu funkciniu produkto ekvivalentu. Visos pakeistos sugedusios dalys ar komponentai taps Getnord nuosavybe.

4.Ribota garantija taikoma tik originaliems Įrenginio komponentams ir nėra taikoma programinei ar kitai įrangai.

5.Jei Getnord Įrenginį remontuoja ar keičia jį, pataisytam ar pakeistam Įrenginiui ir toliau turi būti taikoma garantija likusiam garantinio aptarnavimo laikotarpiui, arba trims (3) mėnesiams nuo remonto pabaigos ardatos, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

6.Pirkėjui, prieš perduodant bet kurį Įrenginį į garantinį aptarnavimą, būtina pasidaryti atsargines visų duomenų kopijas bei pašalinti visą konfidencialią, privačią ar asmeninę informaciją iš įrenginio. Getnord neatsako už programų, duomenų, esančių Įrenginio laikmenose, pažeidimą ir praradimą, jei neturite pasidarę atsarginės duomenų kopijos.

7.ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA, JEI GEDIMAS ATSIRADO DĖL BET KURIOS IŠ TOLIAU IŠVARDINTŲ PRIEŽASČIŲ:

a) Ribota garantija nėra taikoma, jei gedimą sukėlė konkretūs vartotojo veiksmai ar bet kurios trečiosios šalies programinė įranga, nustatymai, duomenys ar nuorodos, parsisiųsti ar įdiegti į Įrenginį, taip pat netinkamai jį eksploatuojant, surinkimo, pristatymo, arba bet kurioje kitoje atvežimo stadijoje, ar kitaip, atsiradusi dėl Jūsų veiksmų. Getnord negarantuoja, kad Getnord programinė įranga atitiks Jūsų poreikius, nepriekaištingai veiks kartu su kita technine įranga ar trečiųjų šalių programine įranga, taip pat, kad bet kokios programinės įrangos darbas bus sklandus ir be trukdžių, ar kad bet kokios programinės įrangos klaidos yra pataisomos ar bus ištaisomos.

b) ant Įrenginio esantys serijos numeris, IMEI numeris, vandens indikatorius ar garantinė plomba buvo pašalinti, ištrinti, sugadinti ar yra neįskaitomi; arba

c) Jei Įrenginio gedimas atsirado dėl įprastinio susidėvėjimo; arba

d) Jei Įrenginys buvo naudojamas kitaip nei nurodoma naudojimosi instrukcijose, į jo vidų pateko skysčių, jį paveikė drėgmė, labai aukšta ar žema temperatūra, ekstremalūs aplinkos veiksniai ar staigūs jų pokyčiai, korozija, oksidacija, jei įrenginys buvo neleistinai perprogramuotas ar prijungtas prie techniškai netvarkingų elektros lizdų, savarankiškai atidarytas ar remontuotas, remontui naudojant nelegalias detales, dėl nelaimingų atsitikimų, katastrofinių gamtos reiškinių ar kitų veiksmų, kurių Getnord negali kontroliuoti (įskaitant, bet neapsiribojant vartotinų dalių defektais), nebent gedimas atsirado tiesiogiai dėl medžiagų ar gamybos defektų. Ribota garantija netaikoma Įrenginio fiziniams paviršiaus pažeidimams, įskaitant įbrėžimus ekrane, kameros objektyvo paviršiuje; arba

e) Jei gedimas atsirado dėl trumpojo sujungimo baterijoje, dėl baterijos gaubto plombos, ar dėl to, kad jos elementai yra pažeisti, arba matomi akivaizdūs gadinimo požymiai, nes baterija buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį; arba

f) Jei gedimą sukėlė korinio ryšio tinklo ar kitoks sisteminis gedimas; arba

g) Jei reikia atnaujinti Įrenginio programinę įrangą dėl pasikeitusių mobiliojo ryšio tinklo parametrų; arba

h) Jei gedimas atsirado dėl to, kad Įrenginys buvo netinkamai naudojamas ar jungiamas su priedu, kurio Getnordnėra patvirtinęs, ar buvo naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį, pagal ką Getnordgali nurodyti, kad toks defektas atsirado ne dėl paties Įrenginio trūkumų,

i) Jei gedimas atsirado dėl Įrenginio darbo ar nesuderinamumo problemų, sukeltų redaguojant registro parametrus, modifikuojant operacinę programinę įrangą ar įdiegiant trečios šalies produkciją. Specialiai užsakytos sistemos programinės įrangos naudojimas gali pakenkti jūsų Įrenginiui ir jis veiks neteisingai.

8. Jūsų Įrenginys gali būti sukurtas pagal konkrečiai šaliai nurodytus elementus, įskaitant programinę įrangą. Jei Įrenginys buvo reeksportuotas iš pirminės paskirties šalies į kitą šalį, jis gali turėti tai šaliai būdingus elementus, kurie nelaikomi trūkumu pagal šią ribotą garantiją.

9. Įrenginio gedimo atveju pirkėjas turėtų imtis šių veiksmų:

a) Siekdamas identifikuoti ir galbūt pašalinti problemą informacijos turėtų ieškokti naudojimosi instrukcijose

b) Jei pasitelkus naudojimosi instrukcijas problemos išspręsti nepavyksta, dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją, iš kurio šis Įrenginys buvo įsigytas, arba apsilankyti internetinėje svetainėje www.getnord.com ar Getnord aptarnavimo centre

c) Prieš kreipiantis į Getnord paslaugų atstovą, prašįsitikinti, kad turite tokią informaciją su savimi: 

 • Įrenginio modelio ir serijos numerį, IMEI numerį.
 • Pirkėjo adresą ir kontaktinę informaciją.
 • Originalios sąskaitos faktūros, kasos aparato kvito ar pirkimą-pardavimą patvirtinančio dokumento kopijas. 

Getnord supažindins Pirkėją su instrukcijomis ir terminais, kaip ir kada sugedęs Įrenginys turi būti grąžintas. Jei Įrenginiui galioja garantinis aptarnavimas, Getnord apmokės išlaidas, susijusias tiek su sugedusio Įrenginio, tiek su suremontuoto Įrenginio grąžinimu Pirkėjui.

ŠI DOKUMETAS KONSTATUOJA, KAD VISA RIBOTA GARANTIJA PATEIKTA GETNORD KLIENTUI. PAGAL ŠIĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ GETNORD JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ ŽALĄ - TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ ARBA IŠPLAUKIANČIĄ KAIP NUOSTOLIAI, ĮSKAITANT MATERIALINIUS NUOSTOLIUS, PELNO, PAJAMŲ, INFORMACINIŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ, ĮRENGINIO AR BET KOKIOS SUSIJUSIOS ĮRANGOS PRARADIMĄ, NEBENT ŠI ATSAKOMYBĖ GALI BŪTI PANEIGTA ĮSTATYMIŠKAI. BET KOKIU ATVEJU VISA GETNORD IR JOS TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL BET KURIĄ ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS NUOSTATĄ TURI APSIRIBOTI FAKTIŠKAI PIRKĖJO SUMOKĖTA SUMA UŽ TECHNINĘ ĮRANGĄ. 

Getnord neatmeta ir/arba neapriboja savo atsakomybės už asmens sužalojimą ar mirties atvejį, sukeltus dėl savo paties neatsargumo, ar produkto gedimų, atsirandančių dėl jo gamintojų aplaidumo. 

KONKREČIŲ ŠALIŲ ISTATYMAI GALI TEIGTI, KAD GAMINTOJAS NEGALI PANAIKINTI AR APRIBOTI SAVO ATSAKOMYBĖS VARTOTOJUI ASPEKTŲ. TOKIU ATVEJU NUMATYTOS IŠIMTYS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI ŠIOJE RIBOTOJE GARANTIJOJE NEBUS TAIKOMI. 

BET KOKIA PRETENZIJA PAGAL ŠIĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ YRA TAIKOMA PER PROTINGĄ LAIKOTARPĮ INFORMUOJANT GETNORD AR JOS ĮGALIOTUS PASLAUGŲ ATSTOVUS APIE PASTEBĖTĄ ĮRENGINIO GEDIMĄ, BET NE VĖLIAU IKI PASIBAIGIANT GARANTINIO APTARNAVIMO LAIKOTARPIUI. 

Ši garantija neturi įtakos įstatymais numatytoms Klientų teisėms konkrečioje įrenginio įsigijimo šalyje, šios teisės ir toliau yra saugomos. Šią garantiją Getnord periodiškai atnaujins. Dėl naujausios produkto garantijos versijos maloniai prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.getnord.com . 

Saugaus naudojimosi informacija

DĖMESIO: nesilaikant šių taisyklių atsiranda gaisro, elektros smūgio pavojus bei pavojus sugadinti Getnord telefoną arba kitą turtą.

 Telefono patvarumas: Getnord sukurtas taip, kad būtų gerokai patvaresnis už įprastą nesustiprintą telefoną. Nepaisant to, TELEFONAS NĖRA NESULAUŽOMAS IR NĖRA NESUGADINAMAS. Telefonui galioja tos pačios garantijos netekimo dėl mechaninių pažeidimų sąlygos kaip ir įprastam telefonui.

 Naudojimasis Getnord telefonu: Getnord telefono viduje sumontuoti jautrūs elementai. Nemėtykite, neardykite, neatidarinėkite, nedeformuokite, nesuspauskite, nelenkite, nedurkite, nepjaukite, nepaveikite mikrobangomis,  nedeginkite, nedažykite, nekiškite pašalinių objektų į Getnord telefoną. Nesinaudokite Getnord telefonu, jei jis yra pažeistas vandeniu, sulaužytas ar kitaip sugadintas. Getnord telefono ekranas pagamintas iš specialaus stiklo. Šis stiklas gali sudūžti, jei telefonas yra numetamas ant kieto paviršiaus, gauna kitokio pobūdžio smūgį arba yra lenkiamas, gniuždonas ar kitaip deformuojamas. Jei ekranas suskyla, nelieskite jo ir nebandykite ištraukti šukių. Nesidaudokite Getnord telefonu tol, kol stiklas nebus pekeistas Getnordserviso centre. Neteisingai naudojantis telefonu, pažeistam ekranui garantija nėra taikoma.

Telefono valymas: Nuvalykite Getnord telefoną iš karto, kai tik ant jo pateko bet kokie užteršimai, galintys sukelti dėmes, pavyzdžiui rašalas, makiažo priemonės, dažai, purvas, maistas, alyvos, losionai ir kita. Norėdami nuvalyti telefoną atjunkite visus kabelius ir telefoną išjunkite. Tada naudokite minkštą šiek tiek drėgną nepūkuotą audinį. Nenaudokite langų, kitų buitinių valiklių, aerozolių, tirpiklių, amoniako, alkoholio arba abrazyvų. Norėdami nuvalyti pirštų dėmes, tiesiok nušluostykite paviršius švariu nepūkuotu audiniu.

Dulkės ir drėgmė: Getnord telefonas yra testuotas pagal IP67 sąlygas. Yra labai svarbu, kad visos Getnord ertmės būtų sandariai uždarytos, baterijos dangtelis tinkamai pritvirtintas ir visi hermetizuojantys jungčių dangteliai taisyklingai uždaryti tam, kad telefonas būtų sandarus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant šio reikalavimo garantija telefonui nėra taikoma. Jei Getnord telefonas sušlampa, išjunkite telefoną ir sausai nuvalę įjunkite iš naujo tik tada, kai telefonas bus pilnai išdžiūvęs. Nebandykite telefono džiovinti išoriniu šilumos šaltiniu arba mikro bangomis, pavyzdžiui mikrobangėje krosnelėje arba plaukų džiovintuvu.

Getnord taisymas ir modifikavimas: Niekada ebandykite pats taisyti ar modifikuoti Getnord telefono. Getnord telefonas neturi jokių vartotojo priežiūros reikalaujančių vidinių dalių, išskyrus SIM korteles, SD kortelę, bateriją ir baterijos dangtelį. Bet kurio telefono varžto (išskyrus baterijos dangtelio tvirtinimo) atsukimas gali sąlygoti telefono gedimą ir garantijos praradimą. Telefono remontas turi būti atliekamas autorizuotame Getnordserviso centre. Jei turite klausimų apie servisą, teiraukitės Getnordatstovo.

Getnord telefono baterijos krovimas: Norėdami įkrauti Getnord bateriją, naudokite tik originalų Getnord USB kabelį. Kitą kabelio galą junkite į originalų Getnord kroviklį arba bet kokį kitą USB prievadą, atitinkantį specifikaciją High-power USB 2.0/1.1. Getnotrd Cat telefonui krauti tinka ir kitų gamintojų krovikliai jei jie yra aprobuoti Getnord.

Perskaitykite visas saugos instrukcijas prieš naudodamiesi Getnord telefonu. Getnordnėra atsakinga už bet kokius pažeidimus ar kitokius sutrikimus, sąlygotus naudojant trečiųjų šalių telefono priedus bei aksesuarus.

Jei naudojate Getnord kroviklį, įsitikinkite, kad USB kabelis yra prijungtas prie kroviklio prieš įjungdami kroviklį į elektros lizdą. Įjungę kroviklį į elektros lizdą, prijunkite telefoną. Niekada neatlikite šių veiksmų šlapiomis rankomis.

Getnord USB kroviklis gali įšilti kraunant telefoną. Visuomet užtikrinkite gerą vėdinimą. Išjunkite Getnord USB kroviklį esant šioms sąlygoms:

 • Jei kabelis yra pažeistas.
 • Kroviklis sušlapo dėl lietaus, skysčių ar kitokios drėgmės.
 • Pažeistas kroviklio korpusas.
 • Įtariate, kad kroviklis veikia blogai ir reikalauja remonto.
 • Norite nuvalyti kroviklį.

Klausos pažeidimai: Klausos pažeidimai gali atsirasti jei dideliu garsu naudojate telefono imtuvą, garsiakalbį arba ausines. Nustatykite saugų garso lygį. Jūsų klausa prisitaiko prie didelio garso, tačiau didelis garsas yra pavojingas ir gali sukelti klausos sutrikimus. Jei girdite skambesį arba prislopintus garsus, nedelsiant pasitikrinkite klausą. Kuo didesnis garsas, tuo mažiau laiko reikia tam, kad klausa būtų pažeista. Klausos ekspertai rekomenduoja imtis šių priemonių, kad galėtumėte apsaugoti savo klausą:

 • Ribokite imtuvo, garsiakalbio ir ausinių naudojimo dideliu garsu laiką.
 • Nedidinkite garso tam, kad kompensuotumėte aplinkos triukšmą.
 • Sumažinkite garsą jei negirdite šalia Jūsų kalbančių žmonių.

Pagalbos skambučiai: Jūs neturėtumėte besąlygiškai pasitikėti belaidžiais įrenginiais esant pavojingoms situacijoms, pavyzdžiui norėdami iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Getnord pagalbos skambučio funkcija gali neveikti visose vietovėse iš kurių bandysite skambinti. Pagalbos numeriai gali būti skirtingi įvairiose šalyse bei regionuose ir kartais pagalbos skambutis negali būti atliktas dėl ryšio nebuvimo. Kai kurių mobilaus ryšio operatorių tinklai nepriima pagalbos skambučių jei nėra įdėta SIM kortelė arba neįvestas SIM kortelės PIN kodas arba Jūs neaktyvavote savo telefono.

Saugus naudojimasis vairuojant: Kai kuriose šalyse yra draudžiama naudotis Getnord telefonu laikant jį rankoje arba su ausinėmis (net kai naudojate vienos ausies ausinę), tuo metu, kai vairuojate transporto priemonę. Perskaitykite konkrečios šalies mobiliųjų įrenginių naudojimo transporto priemonėse teisės aktus ir vadovaukitės jais. Būkite atidus vairuodami dviratį. Jei Jūs nuspręsite naudoti Getnord telefoną vairuodami transporto priemonę, laikykitės tokių taisyklių: 

 • Sutelkite pilną dėmesį vairavimui. Mobilaus įrenginio naudojimas vairuojant gali blaškyti. Jei jūs jaučiate, kad jums vairuojant bet kokią transporto priemonę, telefonas jus blaško ir jūs negalite sutelkti pilno dėmesio į vairavimą, nedelsliant sustokite ir naudokitės telefonu saugiai stovėdami kelkraštyje.
 • Jei įmanoma, naudokitės tokiomis telefono pagalbinėmis funkcijomis, kaip valdymas balsu, greitojo rinkimo mygtukai, dažniausios funkcijos, laisvų rankų funkcija. Šios funkcijos leidžia skambinti neatitraukiant dėmesio nuo kelio. Daugiau informacijos apie šias funkcijas ieškokite Getnord naudojimo instrukcijoje.
 • Naudokitės laisvų rankų įranga. Įsigykite vieną iš daugybės su Getnord telefonu surerinamą laisvų rankų įrangą. Laisvų rankų įrangos naudojimas yra būtinas kai kuriose šalyse.
 • Laikykite Getnord telefoną lengvai pasiekiamoje vietoje. Visuomet žiūrėkite į kelią. Jei jums skambina netinkamu metu, neatsiliepkite arba tegul jūsų balso paštas atsiliepia už jus.
 • Visada planuokite skambinti, kad jūsų automobilis stovi. Atlikite skambučius prieš įsiliedami į eismą.
 • Leiskite savo pašnekovui suprasti, kad vairuojate. Jei būtina, sustabdykite pokalbį esant intensyviam eismui arba nepalankioms oro sąlygoms. Vairavimas lyjant lietui, esant slidžiai kelio dangai, sningant, esant rūkui arba intensyviam eismui yra pavojingas.
 • Nerinkite teksto, neskaitykite elektroninio pašto, pranešimų, neieškokite adresatų ir telefono numerių ir neatlikite jokių kitų veksmų telefonu, kurie reikalauja jūsų dėmesio atitraukimo nuo kelio. Teksto rinkimas, adresatų ieškojimas, žinučių skaitymas, užduočių peržiūrėjimas atitraukia jūsų dėmesį nuo vairavimo ir jūs esate nesaugus.
 • Venkite stresinių ir emocionalių pokalbių, kurie gali nukreipti dėmesį nuo vairavimo. Leiskite savo pašnekovams suprasti, kad jūs vairuojate ir baikite pokalbį kai matote, kad jūsų dėmesys keliui sumažėjo.

Navigacija: Aklai nepasitikėkite Getnord programomis, kuriose peteikiama informacija, susijusi su žemėlapiais, skaitmeniniu kompasu, orientavimosi informacija, krypties ir padėties nustatymo informacija.  Šios programos yra tik pagalbinės. Žemėlapiai, kryptys ir su padėtimi susijusios programos priklauso nuo vietovėje teikiamų paslaugų. Šios paslaugos gali skirtis įvairiose šalyse bei vietovėse arba keistis, todėl žemėlapių, padieties, atstumų informacija pateikiama progamomis gali būti netiksli, nepilna arba jos gali iš viso nebūti.

Nesinaudokite navigacinėmis programomis tuo metu, kai vairavimas reikalauja pilno jūsų atidumo. Vadovaukitės saugaus naudojimosi vairuojant instrukcijomis, aprašytomis aukščiau. Visada vadovaukitės konkrečios vietovės, kurioje naudojate Getnord ženklais ir teisės aktais.

Automobiliai su įrengtomis oro pagalvėmis: Oro pagalvė išsiskleidžia su didele jėga. Nelaikykite Getnord telefono toje vietoje, kuruioje gali išsiskleisti oro pagalvė.

Traukuliai, regos užtemimai ir akių skausmas: Nedideliam skaičiui žmonių gali atsirasti traukuliai ir akių užtemimai (netgi jei jie to niekada seniau nejautė), kai yra naudojama blykstė arba kitas šviesos spektras, pavyzdžiui žaidžiant žaidimus arba žiūrint video. Jei jūs jaučiate traukulius arba  regos užtemimus tokiais atvejais arba jūsų šeimoje yra buvę panašių sutrikimų, konsultuokitės su mediku prieš žaisdami žaidimus arba žiūrėdami video jūsų Getnord telefonu. Nebesinaudokite Getnord telefonu ir kreipkitės į gydytoją jei pastebite galvos skausmą, regos užtemimus, traukulius, konvulsijas, akies raumenų drebulį, budrumo praradimą, judėjimo sutrikimus ar disorientaciją. Sumažindami galvos skausmo, regos užtemimo, traukulių, akių skausmo riziką, venkite ilgai naudotis Getnord telefonu, laikykite telefoną atokiau nuo akių. Naudokitės telefonu gerai apšviestoje patalpoje, naudodamiesi ilgai, darykite pertraukas.

Praryjimo rizika: Getnord turi mažų detalių, kurios gali būti praryjamos mažų vaikų. Saugokite Getnord telefoną ir jo priedus nuo vaikų.

Pasikartojantys judesiai: Jei atliekate periodinius judesius telefonu Getnord, tokius, kaip teksto rinkimas arba žaidimai, galite pajausti diskomfortą rankų, pečių, kaklo ir kitų kūno dalių diskomfortą. Darykite dažnas pertraukas. Jei diskomfortas nesibaigia, kreipkitės į gydytoją.

Sprogi aplinka: Išjunkite Getnord telefoną aplinkoje, kurioje yra potencialiai sprogi atmosfera. Tokioje aplinkoje nekraukite telefono baterijos ir vadovaukitės ženklais bei instrukcijomis. Bet kokia kibitkštis sprogioje aplinkoje gali sąlygoti gaisrą ar sprogimą ir būti rimtų sužeidimų ar mirties priežastis.

Vietos su potencialiai sprogia aplinka dažniausiai, tačiau ne visada, yra žymimos atitinkamais ženklais. Sprogios aplinkos gali susidaryti toikiose vieose: degalinėse, po laivo deniais, kuro saugyklose, dujomis varomuose automobiliuose, patalpose, kuriose yra chemikalų ar smulkių pudros tipo produktų bei visose kitose vietose kur įprasta išjungti automobilio variklį.

Jungčių ir prievadų naudojimas: Niekada nenaudokite jėgos jungdami kabelius į jungtis. Patikrinkite ar lizde nėra pašalinių elementų. Jei jungtis nesusijungia be pasipriešinimo, greičiausiai ji yra ne to tipo. Įsistikinkite, kad naudojate tinkamą jungtį prieš kišdami kištuką į lizdą.

Telefono priedai ir belaidžio ryšio kokybė: Įjungus skrydžio režimą gali nutrūkti garso ryšys tarp Getnord telefono ir jo priedų. Jei yra įjungtas skrydžio režimas, Jūs negalite skambinti arba atsiliepti bei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikia belaidžio ryšio. Esant tam tikroms sąlygoms, Getnord priedai gali turėti įtakos telefono belaidžio ryšio kokybei. Perstačius telefoną arba jo priedus į kitą vietą, ryšio kokybė gali pagerėti.

Getnord veikimo temperatūra: Getnord telefonas sukurtas dirbti temperatūros intervale nuo 0o iki 35o C (32o to 95o F) ir būti saugomas temperatūros intervale nuo -20o iki 45o C (-4o to 113o F). Labai žema arba aukšta temperatūra gali sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką arba sustabdyti Getnord telefono veikimą. Palikus Getnord telefoną automobilyje arba tiesioginėje saulės šviesoje, telefonas gali per daug įkaisti. Venkite staigių temperatūros pokyčių naudodamiesi Getnord telefonu. Kai kraunate Getnord telefono bateriją, yra visiškai normalu, kad telefonas lengvai įšyla. Getnord telefono išorinės dalys veikia kaip aušintuvai, atvėsinantys įkaitusią bateriją.

Radijo dažnių emisija: Getnord telefone veikia radijo dažnių siųstuvai ir imtuvai. Telefonui esant įjungtam, Getnord siunčia radijo bangas savo antenomis. Getnord mobilaus ryšio antena sumontuota apatinėje telefono dalyje. Wi-Fi arba Bluetooth antena sumontuota viršutinėje telefono dalyje.

Tam kad užtikrintumėte optimalią ryšio kokybę ir nepažeistumėte FCC, IC ir Europos Sąjungos radijo bangų apšvitos reikalavimų, visuomet vadovaukitės šiomis instrukcijomis: skambindami visuomet laikykite Getnord telefoną pridėję prie ausies vertikaliai taip, kad apatinė telefono dalis, kurioje yra antena, būtų nukreipta žemyn išilgai peties. Taip padidinsite antenos atskyrimą. Kai naudojate Getnord telefoną kontakte su savo kūno dalimi (skambindami arba naudodami bet kokį kitą belaidį ryšį), laikykite telefoną mažiausiai 15 mm atstumu nuo kūno dalies. Naudokite tik tuos telefono priedus (dėklus, laikiklius), kurie neturi metalinių dalių ir leidžia išlaikyti 15 mm atstumą nuo kūno dalies, kai kalbate telefonu.

Getnord telefonas sukurtas ir gaminamas laikantis Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Japonijos, Europos Sąjungos reikalavimų dėl radijo dažnių emisijos limitų. Radijo dažnių emisiją apibūdina dydis, vadinamas specifine absorbcijos verte (Specific Absorption Rate - SAR). Maksimali leistina SAR vertė Getnord telefonui yra nustatyta FCC reikalavimuose ir negali būti didesnė už 1.6 W / kg. Pagal Industry Canada reikalavimus ši vertė negali būti didesnė už 1.6 W / kg. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus ši vertė negali būti didesnė už 2.0 W / kg. SAR bandymai buvo atlikti easnt standartinėms telefono naudojmo sąlygoms, t.y. laikant telefoną prie ausies arba nešiojant šalia kūno dalių, nustatant maksimaliai galimą radijo dažnių emisiją visose galimose dažnių juostose. Nepaisant to, kad išmatuotoji SAR vertė yra apibrėžiama kaip didžiausia leistina, kiekvienai dažnių juostai, tikroji Getnord telefono SAR vertė normaliu atveju yra gerokai mažesnė, nes telefonas pats nustato ryšio stiprumą ir automatiškai sumažina spinduliavimo galią. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties yra naudojamas telefonas tuo mažesnė radijo bangų emisija.

Getnord buvo testuojamas ir atitinka FCC, IC, Europos sąjungos reikalavimus dėl radijo dažnių emisijos, telefonui veikiant mobiliuoju, Wi-Fi ir Bluetooth ryšiu.

Getnord telefono SAR vertė gali viršyti leistinas reikšmes tuo atveju, jei telefonas laikomas mažesniu nei 15mm atstumu nuo kūno dalies (pavyzdžiui nešiojant telefoną kišenėje).

Jei jus neramina radijo dažnių emisija, jūs pats galite sumažinti jos povekį. Trumpindami Getnord telefono naudojimo laiką, jūs gerokai sumažinsite poveikį, nes radijo dažnių emisijos sukeliama apšvita tiesiogiai susijusi su tuo kaip ilgai buvo naudojamasi įrenginiu. Naudojant laisvų rankų įrangą, telefonas yra nutolęs nuo kūno dalių saugiu atstumu, todėl radijo dažnių emisijos poveikis ženkliai sumažėja.

Papildoma informacija: Daugiau informacijos apie radijo dažnių emisiją rasite šiose interneto svetainėse: www.fcc.gov/oet/rfsafety. FCC air  U.S. Food and Drug Administration (FDA) organizacijos taip also turi puslapį www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm, kuriame aptariami įvairūs saugaus mobiliųjų telefonų naudojimo aspektai. Apsilankykite šiuose puslapiuose tam, kad atnaujintumėte informaciją apie saugą.

Norėdami gauti informaciją apie mokslinius tyrimus, susijusius su radijo dažnių emisija, atverkite pasaulio sveikatos organizacijos EMF tyrimų duomenų bazę adresu www.who.int/peh-emf/ research/database

Radio dažnių trukdžiai: Telefono skleidžiami radijo dažniai gali neigiamai įtakoti kitą elektroninę įrangą, veikiančią netoliese ir sutrikdyti jos darbą. Nepaisant to, kad telefonas Getnord buvo sukurtas, testuotas ir gaminamas, laikantis visų JAV, Kanados, Europos Sąjungos ir Japonijos reikalavimų dėl radijo dažnių emisijos ir interferencijos, jis vistiek gali turėti įtaką kitiems įrenginiams. Dėl to laikykitės šių rekomendacijų:

Orlaiviuose: Naudotis Getnord telefonu orlaiviuose gali būti uždrausta. Kaip įjungti Getnord skrydžio režimą, ieškokiet telefono naudojmosi instrukcijoje.

Automobiliuose: Radijo dažniai, skleidžiami Getnord telefono gali neigiamai įtakoti automobilio elektroninių sistemų darbą. Konsultuokitės dėl to su automobilio gamintojo atstovu.

Širdies stimuliatoriai: Sveikatos apsaugos priemonių gamintojų asociacija rekomenduoja mažiausiai 15 cm tarpą tarp telefono ir širdies stimuliatoriaus, išvengiant galimos neigiamos įtakos širdies stimuliatoriaus veikimui. Žmonėms, turintiems širdies stimuliatorių rekomenduojama:

 • Visada išlaikyti 15 cm tarpą tarp širdies stimuliatoriaus ir telefono.
 • Nenešioti telefono viršutinėje kišenėje
 • Kalbant telefoną priglausti prie tos ausies, kuri yra priešingoje stimuliatoriaus pusėje.

Jei jūs įtariate, kad telefonas paveikė širdies stimuliatorių, nedelsiant išjunkite telefoną.

Klausos aparatai: Getnord telefonas gali turėti įtakos klausos aparatų veikimui. Jai taip atsitiktų, klauskite klausos aparato gamintojo apie galimas alternatyvas.

Kiti medicinos prietaisai: jei jūs naudojate bet kokį kitą medicinos prietaisą, konsultuokitės su prietaiso gamintoju arba savo gydytoju apie galimą neigiamą telefono povekį tam prietaisui.

Ligoninių įranga: ligoninės ir sveikatos įstagos gali naudoti įrangą, kuri gali būti jautri pašalinių įrenginių radijo bangų poveikiui. Visada išjunkite Getnord telefoną, kai personalas arba informaciniai ženklai to reikalauja.


Asmeninė informacija ir duomenų saugumas 

Getnord Jūsų kalba
 • Lietuviškai Lietuviškai
 • English (UK) English (UK)
 • Deutschland Deutschland
 • Español Español
 • Greek Greek
 • Italiano Italiano
 • Français Français
 • Polish Polish
 • Latvian Latvian
 • Estonian Estonian
 • Finnish Finnish