REPARATIEGARANTIE

 

GARANTIE INFORMATIE

Wij bieden op al onze toestelen binnen de EU, vanaf de aankoopdatum, 24 maanden garantie zolang ze voldoen aan onze garantievoorwaarden. Op alle accessories bieden wij 6 maanden garantie vanaf de datum van aankoop

 

Wat moet ik doen wanneer mijn Getnord product stuk is?

 

Om ons in de gelegenheid te stellen uw probleem op te lossen, dient u het reparatieformulier in te vullen op: http://rma.getnord.com . Wij zullen uw toestel gratis komen ophalen, repareren en retoursturen wanneer de schade gedekt is door onze garantievoorwaarden zoals u die kunt lezen in de Getnord Garantievoorwaarden die u onderaan deze pagina kunt vinden.

 

U zult per email worden geïnformeerd en instructies ontvangen over hoe u het artikel dient te verpakken en gereed te maken voor verzending.

Of

Neem contact op met ons eigen Klantenserviceteam die u kunnen helpen met uw probleem of adviseren wat de beste en snelste manier is om uw toestel te laten inspecteren door onze Service Experts.

 

Getnord’s Beperkte garantie verklaringDeze beperkte garantie is van toepassing op de Getnord telefoon (het "Produkt").
Redlainas UAB (Getnord) garandeert dat het product, op het moment van z’n originele aankoop, vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid ( "Beperkte Garantie").

DEZE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN.

Deze beperkte garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt alleen gegeven aan de oorspronkelijke koper van het Produkt (de "Klant"). Deze beperkte garantie kan echter worden overgedragen aan een persoon aan wie het produkt wordt verkocht en waarbij Getnord schriftelijk heeft ingestemd met de verkoop (en Getnord zal toestemming niet op onredelijke gronden weigeren). Het zal niet uitsluiten of beperken:
a) de wettelijke rechten van de Klant of,
b) enige rechten van de Klant tegenover de verkoper / leverancier van het Produkt.

2. Deze beperkte garantie heeft een looptijd van vierentwintig (24) maanden in de Europese Unie en Zuid-Afrika en twaalf (12) maanden in alle andere landen, vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop voor mobiele apparaten, en zes (6) maanden voor accessoires (al dan niet opgenomen in de verkoop van produktpakketen of afzonderlijk verkrijgbaar). De klant zal het aankoopbewijs tonen bij het claimen van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen geldig en afdwingbaar in de landen waar het produkt wordt verkocht. Beschikbaarheid van deze service en responstijden kunnen variëren van land tot land en kunnen ook onderhevig zijn aan een registratieplicht in het land van aankoop.

3. Gedurende de garantieperiode zal Getnord of z’n gevolmachtigde, naar eigen inzicht, kosteloos en in overeenstemming met Artikel 7 het defecte produkt repareren of vervangen. Reparatie of vervanging kan door middel van een soortgelijk en werkend toestel aan te bieden. Getnord zal het herstelde produkt of een andere functioneel en gelijkwaardig Produkt in goede staat retouneren aan de klant. Alle vervangen defecte onderdelen of componenten worden eigendom van Getnord.

4. Deze garantie geldt alleen voor de hardwarecomponenten van het produkt dat oorspronkelijk geleverd is, en is niet van toepassing op alle software of andere apparatuur.

5. Wanneer Getnord het produkt repareert of vervangt dan blijft de garantie van toepassing op het gerepareerde of vervangen produkt voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of gedurende drie (3) maanden vanaf de datum van de reparatie of vervanging, afhankelijk van wat langer is.

6. Zorg dat u, voordat u uw toestel terugstuurt voor reparatie, u een back-up heeft gemaakt van de gegevens en dat u alle vertrouwelijke of persoonlijke informatie van het toestel verwijderd heeft. Getnord is niet verantwoordelijk voor de schade aan of verlies van programma's, gegevens of verwijderbare opslagmedia, wanneer u geen back-up van uw gegevens heeft gemaakt.

7. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING WANNEER HET GEBREK IS VEROORZAAKT DOOR ÉÉN VAN DE VOLGENDEN:
a) Deze beperkte garantie dekt geen gebruikershandleidingen of software van derden, instellingen, inhoud, data of koppelingen, of die nu zijn gedownload in het product of toegevoegd bij installatie, assemblage, transport of op enig ander moment in de leveringsketen of anderszins en op welke manier overgenomen door u. Getnord garandeert niet dat alle Getnord software aan uw eisen voldoet, zal werken in combinatie met enige hardware of software van een derde partij, dat de werking van de software ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat eventuele gebreken in de software te corrigeren zijn of zal worden gecorrigeerd.
b) het serienummer van het product, de bijkomende datumcode het IMEI-nummer, water indicator of de garantiezegel verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is; of
c) de achteruitgang van het product het gevolg is van normale slijtage; of
d) anders is gebruikt dan in overeenstemming met de gebruikershandleiding, onderdompeling in water, langdurige blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, ongeoorloofde wijzigingen of verbindingen, ongeoorloofd openen of repareren, herstellingen met gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, ongevallen, krachten van de natuur, of andere acties buiten de redelijke controle van Getnord (inclusief maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen) tenzij het gebrek rechtstreeks door gebreken in materialen of vakmanschap is veroorzaakt. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor fysieke schade aan het oppervlak van het product inclusief, maar niet beperkt tot krassen op het scherm, camera lens; of
e) de defecten veroorzaakt zijn door het feit dat de batterij is kortgesloten of doordat de zegels van de batterijbehuizing of de cellen verbroken zijn of bewijs toont van knoeien of doordat de batterij gebruikt is in andere apparatuur dan waarvoor deze is gespecificeerd; of
f) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het mobiele netwerk of een ander systeem; of
g) de software van het Produkt moet worden opgewaardeerd als gevolg van veranderingen in cellulair netwerk parameters; of
h) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Produkt gebruikt werd met of aangesloten op een extra niet door Getnord goedgekeurd of gebruikt is in andere dan het beoogde gebruik en waar het kan worden aangetoond door Getnord dat zo'n defect niet de schuld is van het product zelf,
i) prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van het register instellingen, modificaties van de besturingssoftware of het downloaden van applicaties van een 3e partij. Het gebruik van een aangepast besturingssysteem kan er toe leiden dat uw apparaat en de applicatie niet correct werken

8. Uw product kan land-specifieke elementen bevatten, waaronder software. Wanneer het product is uitgevoerd uit het oorspronkelijke land van bestemming naar een ander land, dn kan het Product landspecifieke elementen bevatten die niet worden beschouwd als een defect in het kader van deze beperkte garantie.

9. In geval van een defect in het produkt dient de klant de volgende maatregelen te nemen:
a) Raadpleeg de handleiding om het probleem vast te stellen en eventueel te verhelpen.
b) Wanneer het probleem niet kan worden opgelost aan de hand van de gebruiksaanwijzing, dan dient de klant contact op te nemen met de dealer waar het produkt is aangeschaft of bezoek www.getnord.com of een Getnord service center voor meer informatie.
c) Zorg dat u, voordat u contact opneemt met de Getnord service agent, de volgende informatie bij de hand heeft:
  • Het model- en serienummer, IMEI-nummer van het produkt.
  • het volledige adres van de klant en contactinformatie.
  • Een kopie van de originele klantenfactuur, bon of factuur van de verkoop van de aankoop van het produkt.
Getnord zal de klant instructies geven over hoe en wanneer het defekte product moet worden geretourneerd. Getnord zal de kosten met betrekking tot zowel het retourneren van het defecte product aan Getnord en het verzenden van het gerepareerde produkt terug naar de klant, voor zich nemen wanneer het defecte produkt binnen de garantieperiode valt.

10. DEZE GARANTIE GEEFT DE VOLLEDIGE WAARBORGING VAN GETNORD AAN DE KLANT. GETNORD ZAL IN GEEN GEVAL ONDER DEZE GARANTIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF BIJBEHORENDE APPARATUUR OF INDIRECTE OF INCIDENTELE VERWANTE VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ZOVER DAT DEZE VERLIEZEN OF SCHADE BIJ WET KAN WORDEN AFGEWEZEN. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN GETNORD EN HAAR LEVERANCIERS ONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE GARANTIE ZAL IN IEDER GEVAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DE KLANT DAADWERKELIJK BETAALD HEEFT VOOR DE HARDWARE. Getnord sluit niet, of beperkt, de aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van haar eigen nalatigheid, voor gebreken in het product die voortkomen uit hun nalatigheid of dat van haar fabrikanten.
DE WETGEVING IN BEPAALDE LANDEN KAN AANGEVEN DAT FABRIKANTEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID NIET MOGEN UITSLUITEN OF BEPERKEN JEGENS DE CONSUMENT. WANNEER DAT HET GEVAL IS DAN ZULLEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN UIT DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING, NIET VAN TOEPASSING ZIJN.
ELKE CLAIM VOORTVLOEIEND UIT DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IS ONDERWORPEN AAN HET DOOR U INFORMEREN VAN GETNORD OF EEN GEAUTORISEERDE GETNORD SERVICE AGENT OVER HET VERMEENDE DEFECT. U DIENT DIT BINNEN REDELIJKE TIJD TE DOEN ZODRA U WEET HEEFT VAN DIT DEFECT EN UITERLIJK VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE GARANTIE PERIODE.


Deze beperkte garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten die specifiek van toepassing zijn voor klanten in het land van aankoop. Dergelijke rechten blijven beschermd. Deze beperkte garantie zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt door Getnord. Ga naar www.getnord.com om de nieuwste versie van de beperkte garantie voor het Produkt te bekijken.

This product is not available currently, please check back later.